KVKK Metni

AYDINLATMA METNİ

  1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; ARD GRUP HOLDİNG A.Ş. ve iştiraki ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. olarak iş başvurusunda bulunan kişilerin işlenen kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Tarafımızla paylaşılan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, mevzuata uygun ve faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz; çalışan adayının çalışma durumunun, niteliğinin ve tecrübesinin başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi ile seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, pozisyona uygun çalışan adayının belirlenmesi ve iletişime geçilmesi, ücret politikasının yürütülmesi, referans araştırmalarının yapılması, çalışan adayının uygunluğuna bağlı olarak ileride açılacak uygun pozisyonlar için  değerlendirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, İlgili mevzuatın gereklerinin ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanması ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ARD GRUP HOLDİNG A.Ş. ve ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. tarafından faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla; temasa geçmeniz halinde, internet üzerinden yapmış olduğunuz başvurular, e-posta ve benzeri yollar ile iletmiş olduğunuz ve istihdam, İŞKUR, çalışanların referansları kanalıyla elde edilen özgeçmişler ve mülakat süreçleri ile toplanarak elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 4(2)’de öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ile 6(3) maddelerinde düzenlenen istisnalar kapsamında açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

  1. KVKK Madde 11 Kapsamında Sayılan Diğer Haklarınız

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, madde 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu kapsamda yukarıda açıklanan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde kimlik ibrazı ile şirket merkezi adresimiz olan Koç Kuleleri Söğütözü Cad. No: 2 A Blok No:60 Çankaya ANKARA adresine posta ile, noter vasıtasıyla veya [email protected] adresine elektronik imzalı veya mobil imza ile talebinizi gönderebilirsiniz.

AÇIK RIZA METNİ

İşbu Açık Rıza Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak hazırlanan ve yukarıda yer verilen Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklanan hususlar kapsamında; kişisel verilerinizin işlenmesine rıza gösterip göstermediğinizi belgeye bağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Aydınlatma Metni’nde belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel verilerin bahse konu metinde belirtilen amaçlar ve ilkeleri okuyup anladığınızı ve açıklanan kapsamda işlenmesine ve belirtilen amaçlar kapsamında aktarılmasına rıza verip vermediğinizi belirtiniz.