KVKK

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARD BİLİŞİM), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10′ dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve web-sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunar.

ARD BİLİŞİM olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

ARD BİLİŞİM işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da şirketimizce paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (kişisel veri), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel verilerinizin işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Şirketimiz ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; şirketimizden talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz şirketimizce işlenmektedir.

ARD BİLİŞİM kişisel verilerinizi hangi amaçlarla kullanıyor?

ARD BİLİŞİM, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

 • Web sitesi/mobil uygulamalar üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,
 • İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
 • Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
 • Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,
 • Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize ve ziyaretçilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili bilgilendirebilmek,
 • Hizmetlerimiz ile ilgili şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek,
 • Sunuculardaki sorunların giderilmesi ve internet sitesini yönetebilmek,
 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

www.ardbilisim.com.tr web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin verdikleri veriler, rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca ARD BİLİŞİM tarafından işlenmektedir.

www.ardbilisim.com.tr  müşterilerine ve ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşacak ve güvenli olarak saklayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (Adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ARD BİLİŞİM ile paylaşılan kişisel veriler, ARD BİLİŞİM gözetimi ve kontrolü altındadır. ARD BİLİŞİM, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK’NIN 11.MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

ARD BİLİŞİM’ e başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile ARD BİLİŞİM’ e iletebilirsiniz. ARD BİLİŞİM’ in usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvuruları reddetme hakkı saklıdır.

Başvurunuzu yazılı olarak ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  Koç Kuleleri, Söğütözü Cad. No:2, A Blok, Kat:20-21 No:60 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, +(90) 312 299 25 95 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.

ÇALIŞAN ADAYLARINA YÖNELİK KVKK AYDINLATMA METNİ

1. Giriş

İşbu aydınlatma metni; ARD GRUP HOLDİNG A.Ş. ve iştiraki ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. olarak iş başvurusunda bulunan kişilerin işlenen kişisel verilerinin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun kararlarına uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Tarafımızla paylaşılan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, mevzuata uygun ve faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz; çalışan adayının çalışma durumunun, niteliğinin ve tecrübesinin başvurulan pozisyona uygunluğunun denetlenmesi ile seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, pozisyona uygun çalışan adayının belirlenmesi ve iletişime geçilmesi, ücret politikasının yürütülmesi, referans araştırmalarının yapılması, çalışan adayının uygunluğuna bağlı olarak ileride açılacak uygun pozisyonlar için  değerlendirilmesi, insan kaynakları süreçlerinin planlanması, İlgili mevzuatın gereklerinin ya da yetkili kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanması ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar ve kolluk kuvvetleri ile ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ARD GRUP HOLDİNG A.Ş. ve ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. tarafından faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla; temasa geçmeniz halinde, internet üzerinden yapmış olduğunuz başvurular, e-posta ve benzeri yollar ile iletmiş olduğunuz ve istihdam, İŞKUR, çalışanların referansları kanalıyla elde edilen özgeçmişler ve mülakat süreçleri ile toplanarak elektronik ve fiziki ortamlarda işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 4(2)’de öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ile 6(3) maddelerinde düzenlenen istisnalar kapsamında açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

5. KVKK Madde 11 Kapsamında Sayılan Diğer Haklarınız

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, madde 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Bu kapsamda yukarıda açıklanan haklarınızı kullanmak istemeniz halinde kimlik ibrazı ile şirket merkezi adresimiz olan Koç Kuleleri Söğütözü Cad. No: 2 A Blok No:60 Çankaya ANKARA adresine posta ile, noter vasıtasıyla veya [email protected] adresine elektronik imzalı veya mobil imza ile talebinizi gönderebilirsiniz.

ZİYARETÇİLERE YÖNELİK KVKK AYDINLATMA METNİ

ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ARD BİLİŞİM) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m.10′ dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları şirketimizde fiziki olarak bulunan gerçek kişilerin dikkatine sunarız.

ARD BİLİŞİM olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem vererek, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin güvenliğinin ön planda olduğu bilinciyle faaliyetlerimize devam ettiğimizi belirtmek isteriz.

ARD BİLİŞİM işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da şirketimizce paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (kişisel veri), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel verilerinizin işlemleriniz için kullanılması, özel hayatınızın gizliliği ve temel hak ve özgürlüklerinizin korunması temel prensibimizdir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kimlik Verisi: Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur. (Ad, Soyad)

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi: Kişiye ait bulunduğu alanlardaki güvenlik kamera kaydı verileri (Kamera kaydı, fotoğraf).

 • Firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • Kamera görüntülerinin depolanması firma işlerinin yürütüldüğü veya firmaya bağlı merkez ve birimlerinde fiziki olarak bulunmanız halinde disiplinin, güvenliğin ve denetimlerin sağlanması,
 • İlgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve kuruluşlar, hukuki işlerin takibi amacıyla avukatlar veya avukatlık ortaklıkları, denetçiler ve faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, iş birliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

ARD BİLİŞİM ile paylaşılan kişisel veriler, ARD BİLİŞİM gözetimi ve kontrolü altındadır. ARD BİLİŞİM, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırılmakta ve bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK’NIN 11.MADDESİ UYARINCA HAKLARINIZ

ARD BİLİŞİM’ e başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kanun kapsamında başvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

KVKK’nın düzenlemeleri gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve ayrıca aşağıda belirtilen kanallar aracılığı ile ARD BİLİŞİM’ e iletebilirsiniz. ARD BİLİŞİM’ in usulüne uygun olarak yapılmayan veya yazılı olmayan başvuruları reddetme hakkı saklıdır.

Başvurunuzu yazılı olarak ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.  Koç Kuleleri, Söğütözü Cad. No:2, A Blok, Kat:20-21 No:60 Çankaya/ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden ya da posta ile imzalı olarak iletebilir, +(90) 312 299 25 95 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da [email protected] adresine elektronik posta ile gönderebilirsiniz.