e-Defter Hizmetleri

E-Defter Nedir ?

e-Defter uygulaması 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan elektronik defter genel tebliği sıra no:1 ile yürürlüğe girmiştir;

http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan format ve standartlara uygun elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

Zorunluluk kapsamına giren defterler

– Yevmiye defteri

– Büyük Defter (Defter-i Kebir)

E-Defter Mükellefleri Kimlerdir ?

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar e-Defter mükelleftirler.

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31/12/2011 tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar mükelleftirler.

E-Defter Geçiş Süreci

Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren, elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir. Defterler XBRL standardı ile oluşturulur ve mali mühür ile imzalanır. Başkanlık sisteminde arızi bir durum olması durumunda defterlerde zaman damgası kullanımı gerçekleştirilir. Platform bağımsız e-defter, muhasebe programına bağlı olmadan bütün muhasebe programlarından kayıtları alarak e-defter oluşturma kavramını ifade eder.

E-Defter İle İş Akışı

– Yevmiye defter boyutunun sınırı aşmamasına bakılır, imzalanır,

– Yevmiye defterinin şema ve şematron kontrolü yapılır,

– Yevmiye defteri beratı oluşturulur ve imzalanır,

– Yevmiye defteri beratı şema şematron kontrolü yapılır,

– Yevmiye defteri beratı sıkıştırılır.

– Hatasız oluşan dosyalar GİB’in sitesine yüklenir.

– Eğer yukarıdaki sıralamada herhangi bir hata oluşur ise, e-defter hazırlanamaz.

Uygulamayı Kimler Kullanabilir ?

Defterlerini elektronik ortamda “oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek” isteyen gerçek kişi olan mükelleflerin, nitelikli elektronik sertifikaya sahip olmaları gerekmektedir. Tüzel kişi olan mükelleflerin ise, Mali Mühür kullanmaları lazımdır.

Uygulama Kullanımı Kimler İçin Zorunludur ?

Petrol Piyasası Kanunu bünyesinde, madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan mal alan mükelleflerden, 2011 sonu itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar ve

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden, 2011 sonu itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı bulunanlar, e-Defter zorunluluk kapsamına giren mükellefler arasında yer almaktadır.

Başvuru Nasıl Yapılır ?

– e-Defter uygulamasına, sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Tüzel kişi olan mükellefler www.edefter.gov.tr/ adresindeki başvuru formu ve taahhütnamesini doldurarak, başvuruyu yapan kuruma ait mali mühürleri ile onaylamaları gerekmektedir.

– Gerçek kişi olan mükellefler ise www.edefter.gov.tr adresindeki başvuru formu ve taahhütnamesini doldurarak, kendilerine ait Mali Mühür veya Nitelikli Elektronik İmza ile onaylamaları gerekmektedir.

– Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi mükellefleri, e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’den uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmalıdır.

– Mali Mühür / Zaman Damgası

– Uyumluluk onayı almış yazılımın temini

– Mevcut ERP içinde bulunan alanların formatına göre güncellenmesi

– Mükellef bünyesinde saklanacaksa Türkiye’de e-arşivleme imkanı olması

 

Ayrıntılı bilgi için: http://www.turkfatura.com.tr/